نیوشانیک بازاریابی شبکه ای موادغذایی نیوشانیک جزء نخستین شرکتهایی است که موفق شده است مجوز رسمی فعالیت بازاریابی شبکه ای را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران اخذ کند و اولین شرکتی است که این فعالیت را در زمینه کالاهای اساسی- مصرفی و عمدتاً مواد غذایی آغاز کرده است. نیوشانیک، زیرمجموعه ای است از شرکت مادری تحت عنوان پخش «مواد غذایی نیوشا داریان» که از سال 1383 به پخش و توزیع مواد غذایی بصورت مویرگی اقدام نموده است و هم اکنون دارای 17 شعبه در سراسر کشور با پرسنل بالغ بر 300 نفر است. http://newshanik1.mihanblog.com 2020-06-02T01:16:29+01:00 text/html 2013-09-26T14:08:02+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی محصولات-نیوشانیک http://newshanik1.mihanblog.com/post/38 <img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/635148423369241905Binder2-13.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/635145985162866837Binder2-31.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp; &nbsp; <img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/635153146015524411Binder2-9.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><font size="4"> &nbsp;<a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AA" target="_blank" title=""> ادویه جات &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></font></b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA" target="_blank" title=""><font size="4"><b>شکلات و دسر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#993399"> </font></b></font></a><font color="#993399" size="4"><b><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%A2%D8%A8%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87" target="_blank" title="">آبمیوه </a><br><br></b></font><br><br><img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/635153142646542493Binder2-7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> &nbsp;&nbsp; <img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/635145982098085454Binder1-10.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> &nbsp; <img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/6351470537615320985695695695689.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="4"><b><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C" class="invarseColor">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C" class="invarseColor">چای و نوشیدنی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C" target="_blank" title=""> &nbsp;&nbsp; </a><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C" class="invarseColor">نان سنتی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B1" class="invarseColor">قند و نبات و شکر</a></b></font><br><br><br><br><br><img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/635153123760213321Binder1-2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/635145972304856253IMG_7759.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0">&nbsp;&nbsp; <img src="http://newshanik.ir/SiteData/ShopData/ProductImages/635146904520593970ica16.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div class="thumbTitle">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b><font size="4"><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87" class="invarseColor"> </a><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87" target="_blank" title="">غذای صبحانه &nbsp;</a><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87" class="invarseColor">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </a><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA" target="_blank" title="">کنسروجات&nbsp;</a><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA" class="invarseColor">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA" target="_blank" title="">ترشیجات</a><br><br><br><br></font></b></div><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><a href="http://newshanik.ir/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9/%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA" class="invarseColor"> </a> text/html 2013-09-26T13:52:48+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی محصولات جدید نیوشا http://newshanik1.mihanblog.com/post/36 <div align="center"><br><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><br><a href="http://newshanik.ir/fa-ir-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9" target="_blank" title=""><b><font size="6">&nbsp;محصولات نیوشا نیک</font></b></a></span></font></div> text/html 2013-09-26T13:49:08+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی برترین فروشندگان شخصی شهریور ماه نیوشانیک http://newshanik1.mihanblog.com/post/35 <div align="center"><h2><font size="6"><a href="http://newshanik.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/da129119-e9c6-4b8f-8c58-f6037c5da913" target="_blank" title="">برترین های شهریور ماه۹۲</a></font></h2></div> text/html 2013-05-27T14:58:59+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی برترین های اردیبهشت ماه92 http://newshanik1.mihanblog.com/post/34 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=""><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>هم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چون</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> ماه های گذشته، برترین های "فروش شخصی"، "فروش استانی" و "</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>درآمدی" نیوشانیک در اردیبهشت ماه 92 را به اطلاع شما همراهان عزیز می رسانیم. مقایسه جداول فوق با لیست مشابه ماه قبل، حاکی از رشد چشمگیر فعالیت دوستان است. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT face=""><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG><FONT color=#ffcc33 size=5> <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" color=#000000><A title="" href="http://news.newshanik.ir/ViewNewsdet.aspx?NewsId=167" target=_blank></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT face=""><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><FONT color=#ffcc33 size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33" color=#000000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برترین های اردیبهشت ماه 92</FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=left><FONT size=5 face=""><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT size=5>&nbsp;</FONT><FONT size=6>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc33">"&nbsp; کلیک کن&nbsp; "</FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT></P></A></FONT></FONT></STRONG></SPAN></FONT> text/html 2013-05-13T11:42:18+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی چرا درصد زیادی از بازاریابان در نتورک مارکتینگ شکست می خورند؟ http://newshanik1.mihanblog.com/post/33 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=""></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99" color=#006600 size=3 face=""><STRONG>چرا درصد زیادی از بازاریابان در نتورک مارکتینگ شکست می خورند؟&nbsp;</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face=""></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face="">آیا می دانید تنها درصد اندکی از افرادی که بازاریابی شبکه ای را آغاز کرده اند موفق می شوند؟ متأسفانه این گفته کاملاً درست است. حتی این را نیز باید بگوییم که درصد بسیار بالایی از افرادی که این تجارت را آغاز کرده اند از ادامه کار منصرف می شوند و بازاریابی شبکه ای را رها می کنند. اما چرا؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face="">در این مقاله می خواهیم برخی از دلایل شکست در این تجارت را بازگو کنیم تا به کمک آن ها، شما و افراد تیم تان بتوانید از دام های سر راهتان در امان بمانید و جزء افراد موفق در بازاریابی شبکه ای شوید.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p><FONT face="">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face="">برای این مسئله – <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff66">انصراف افراد تازه وارد</FONT> - دلایل زیادی وجود دارد که عبارتند از:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.4pt 10pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoListParagraph><FONT color=#993300><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="">1-</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </SPAN></SPAN></SPAN></B><FONT face=""><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عدم آمادگی کافی و طرز تفکرهای اشتباه افراد تازه وارد</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT face="">دلیل اصلی و شماره یک این است که بیشتر افراد تازه وارد، برای انجام کارهای مربوط به این تجارت آماده نشده اند. آنها در این تجارت، قربانی طرز تفکر دروغین «یک شبه پولدار شدن» می شوند، به خصوص هنگامی که مدتی از کارشان می گذرد و هیچ درآمدی ندارند. همچنین بازاریابان وقتی می بینند محصولات برای فروش - برخلاف چیزی که به آنها گفته شده: «محصولات خودشان، باعث فروش خودشان می شوند» - نیاز به بازاریابی دارند و خودشان باعث فروش نمی شوند، دلسرد می شوند.</FONT></SPAN></P> text/html 2013-05-07T17:04:18+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی برترین های اسفند ماه http://newshanik1.mihanblog.com/post/32 <H2 style="FONT-SIZE: 20px" class=titleh2 align=center><SPAN id=ContentPlaceHolder1_lbltitle><FONT color=#33cc00>برترین های اسفند ماه 91&nbsp;</FONT></SPAN></H2><SPAN> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=""><FONT size=7><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>طبق روال ماه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>های گذشته، جدول برترین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>های نیوشانیک در&nbsp;اسفند ماه سال 91 در شهرهای <FONT color=#ff0000>"&nbsp; اصفهان ، کرمان ،</FONT> <FONT color=#ff0000>تهران ،&nbsp;یزد ،&nbsp;خوزستان&nbsp; "</FONT>را به اطلاع شما همراهان عزیز می رسانیم.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این جدول شامل «برترین فروشندگان شخصی»، «برترین فروشندگان استانی» و «برترین های درآمدی» است که در مقایسه با ماه گذشته، رشد چشمگیری داشته است. از عوامل موثر در این رشد و پیشرفت می توان به تلاش مضاعف بازاریابان، اجرای پلن درآمدزایی جدید شرکت و همچنین پاداش های فروش اشاره کرد که هر یک از جنبه های مختلف در این روند صعودی موثر بوده اند. ضمن آرزوی موفقیت روز افزون برای همه این عزیزان، امیدواریم این روند صعودی طی ماه های آتی نیز ادامه داشته و شاهد تداوم عملکرد ستودنی و قابل تحسین ایشان باشیم. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></H2> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face="">قابل ذکر است که پاداش های فروش تعلق گرفته به بازاریابان نیز در جدول برترین های درآمدی اعمال نگردیده است و درآمد بازاریابان بدون احتساب پاداش های احتمالی، اعلام گردیده است.</FONT></SPAN></H2> <H2 style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><FONT color=#3333ff size=6> <U><A title="" href="http://www.newshaco.ir/ViewNewsdet.aspx?NewsId=112" target=_blank><U><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc00" color=#3333ff>"لطفا کلیک نمایید"</FONT></U></A></U></FONT></SPAN></H2></SPAN> text/html 2013-05-05T14:23:18+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی فرم عضویت http://newshanik1.mihanblog.com/post/31 <P align=center><STRONG><FONT size=4>برای عضویت در سایت لطفا کلیک نمایید</FONT></STRONG></P> <P align=center>&nbsp;</P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#993399 size=7 face=impact><STRONG><A title="فرم عضویت" href="http://www.newshanik.ir/registration" target=_blank> <P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff33" color=#993399 size=6 face=impact><STRONG>فرم عضویت</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#993399></A><FONT color=#993399><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ffff" color=#3333ff><FONT color=#993399><FONT color=#993399><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #33ffff" color=#3333ff size=5>دانلود فرم قرارداد</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></P><FONT color=#993399><FONT color=#993399 size=6><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><A title="" href="http://www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf" target=_blank> <P align=center><FONT color=#993399><FONT color=#993399 size=6><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><A href="http://www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf">www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf</A><A href="http://www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf"></SPAN></FONT></FONT></P> <P align=center></A></A></SPAN></FONT></FONT><FONT color=#993399><FONT color=#993399><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><SPAN class=textNormal><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" size=5>در راستای اجرای ماده 43 دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای ، قرارداد مذکور را از این آدرس&nbsp;&nbsp;</FONT></SPAN><A title="" href="http://www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf" target=_blank><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99"> <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"></A><A title="" href="http://www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf" target=_blank><A title="" href="http://www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf" target=_blank><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=5><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf</SPAN></FONT></FONT></SPAN></A><A title="" href="http://www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf" target=_blank><SPAN class=textNormal><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"></SPAN><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" size=5>&nbsp; </FONT></SPAN></A></SPAN></FONT></FONT></SPAN></A><SPAN class=textNormal><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" size=5>بارگذاری و چاپ نموده و پس از مطالعه و امضا ، آن را به آدرس شرکت (تهران – جمالزاده شمالی – کوچه شیرزاد – پلاک 25 ) ارسال نمائید . </FONT></SPAN></SPAN></FONT></P></FONT></STRONG></FONT> text/html 2013-05-05T13:55:58+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی طرح درآمدزایی جدید شرکت http://newshanik1.mihanblog.com/post/30 <div align="right"> <blockquote><table style="WIDTH: 800px" dir="rtl" class="textg"> <tbody> <tr> <td class="color1" align="center"> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong><font color="#009900">&lt;&lt;لطفا با دقت مطالعه نمایید&gt;&gt;</font></strong></font></p></td></tr> <tr> <td> <table style="WIDTH: 772px; HEIGHT: 710px" dir="rtl" class="textg" align="center"> <tbody> <tr> <td class="color1" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></td></tr> <tr> <td> <p dir="rtl" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">در این بخش طرح درآمدزایی جدید شرکت را توضیح می ­دهیم. لازم است به تمام جزئیات آن توجه کنید، زیرا این کار می تواند به شما در بالا بردن سطح درآمدتان کمک کند.<span dir="ltr"> </span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span>پس این بخش را با دقت هر چه بیشتر بخوانید.<br><strong class="color2">شما به عنوان بازاریاب نیوشانیک، با دو دسته از افراد مواجه می شوید:</strong><br><span class="color1"><strong>دسته اول کسانی هستند که فقط می خواهند مصرف کننده کالاهایی باشند که شما به آن ها می فروشید؛ این افراد در سامانه شرکت ثبت نمی شوند اما می توانید وقتی فاکتوری برای آنها سفارش می دهید مشخصات آنها را در باکس مربوط به تحویل گیرنده درج کنید تا کالاهای درخواستی مستقیماً به دستشان برسد. </strong><strong><span dir="ltr"></span></strong><br><strong>دسته دوم کسانی هستند که علاوه بر خرید کالا از شما، تمایل دارند خودشان هم به عنوان بازاریاب در زیرمجموعه شما قرار بگیرند و کالا بفروشند. این افراد باید با ارائه کد ملی شما به عنوان کد معرف، در سامانه شرکت ثبت نام نمایند.</strong></span><br>توجه کنید که همیشه این دو دسته را به دقت بشناسید و از هم جدا کنید؛ چرا که اگر شما دسته اول، یعنی مصرف کنندگان نهایی که انگیزه بازاریابی ندارند را به ثبت نام در سامانه تشویق کنید، پورسانت دریافتی شما از فاکتورهای خرید آنها کاهش می یابد. با فروش مستقیم کالا به مصرف کننده نهایی شما 6% پورسانت دریافت می کنید اما اگر فرد را به عنوان بازاریاب به زیرمجموعه خود اضافه کنید و او برای خودش کالایی بخرد، به شما 1% پورسانت تعلق می گیرد و آن 6% به عنوان پورسانت به شخص وی تعلق می گیرد. نکته مهم تر این است که این فرد انگیزه و تمایلی برای فعالیت در شبکه ندارد، شاخه ای که با نام او ایجاد شده دیگر رشد نمی کند و سودی برای شما ایجاد نخواهد شد.<br><span class="color1">پس افراد را از جمیع جهات ارزیابی و سپس دسته بندی کنید و بر مبنای اصول و قواعد همان دسته با آن ها رفتار کنید و هنگامی که مطمئن شدید انگیزه لازم را برای فعالیت پیدا کرده اند، آنها را وارد زیرمجموعه خود کنید.</span><br>شما با ثبت نام در شرکت و فروش محصولات، می توانید دو نوع پورسانت دریافت کنید که عبارتند از: «<span class="color2">پورسانت فروش شخصی</span>» و «<span class="color2">پورسانت فروش گروهی</span>». <br><strong class="color2">الف- پورسانت فروش شخصی: </strong><strong>پورسانتی که در «<span class="color2">ازای فروش شخصی محصولات</span>» به شما تعلق می گیرد. یعنی شما در ازای محصولاتی که شخصاً به دیگران می فروشید، به اندازه 6% از مبلغ کل فروش، پورسانت می گیرید. </strong><br>اجازه دهید برای روشن شدن مطلب برایتان مثالی بزنیم. شما در شرکت ثبت نام می کنید و در ماه اول 5/000/000 ریال از محصولات شرکت را می فروشید. بنابراین در پایان ماه، 6 درصد 5/000/000 ریال، یعنی 300/000 ریال، پورسانت فروش شخصی می گیرید.<br><strong class="color2">ب- پورسانت فروش گروهی:</strong> <strong>پورسانتی که <span class="color2">«در ازای فروش افراد سازمانتان»</span> به شما تعلق می گیرد و بستگی دارد که این فرد در چه سطحی از سازمان شما باشد.</strong><br>به عنوان مثال، یکی از دوستان شما به نام «علی» ابراز تمایل می کند که مثل شما و به عنوان بازاریاب، فعالیتش را آغاز کند. او با ارائه کد ملی شما به عنوان معرف، در سطح اول زیرمجموعه شما قرار گرفته و شروع به فروش محصولات می کند. شما از فروش «علی» و سایر بازاریابانی که در سازمان زیرمجموعه شما قرار می گیرند، در قالب یکی از سه طرح درآمدزایی که در ذیل توضیح داده شده اند، پورسانت می گیرید. <br><strong class="color1">البته این سه طرح در کنار هم قرار دارند و پورسانت هر فروش تنها بر اساس یکی از این سه طرح پرداخت می شود و اینکه شما از کدام یک از این سه طرح پورسانت بگیرید، بستگی به نحوه فعالیت خودتان دارد.</strong><br>سه طرح باز پرداخت پورسانت فروش گروهی عبارتند از: </font></p> <ol> <li class="color2"> <div align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="rtl"></span><strong>طرح باز پرداخت 7 سطحی:</strong><strong><span dir="ltr"> </span></strong></font></div></li></ol> <p dir="rtl" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">شما در این طرح از فروش بازاریابان سازمان فروشتان، در قالب یک پلن 7 سطحی، پورسانت می گیرید. شما می توانید با فروش شخصی ماهیانه حداقل 1/000/000 ریال از محصولات شرکت، به رتبه کاری بازاریاب فعال برسید و از 3 سطح اول افراد زیرمجموعه خود پورسانت بگیرید. یعنی از سطح اول 1%، از سطح دوم 4% و از سطح سوم هم 4% پورسانت می گیرید. <br><span class="color2">مثال: </span>شما در این ماه، 1/000/000 ریال از محصولات شرکت را می فروشید و به رتبه کاری توزیع کننده فعال می رسید. حال «علی» که به عنوان بازاریاب در سطح اول شما ثبت نام کرده، 2/000/000 ریال از محصولات شرکت را به فروش می رساند و خودش 6% این مبلغ، یعنی 120/000 ریال، پورسانت فروش مستقیم دریافت می کند و پورسانت فروش گروهی که شما بابت این فروش می گیرید، 1 درصد 2/000/000 ریال، یعنی 20/000 ریال است. «علی» هم دوست خود یعنی «محمد» را در سطح دوم شما ثبت نام می کند و «محمد» نیز خواهر خود «فاطمه» را مطابق شکل زیر، در سطح سوم شما ثبت نام می کند. هر یک از این دو نفر هم 1/000/000 ریال از محصولات شرکت را به فروش می رسانند. در شکل زیر، پورسانت فروش مستقیم و همچنین پورسانت فروش گروهی شما از فروش در هر سطح، به تفکیک محاسبه شده است. </font></p></td></tr></tbody></table> <p dir="rtl" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img style="WIDTH: 671px; HEIGHT: 254px" src="http://newshanik.ir/loadimage/tab1.png" height="280" width="780"></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span class="color2">شما با بالا بردن حجم فروش سازمانتان، بر اساس شرایط خواسته شده در جدول زیر، می توانید به رتبه های کاری بالاتر برسید و از سطوح بیشتری پورسانت بگیرید. </span><br>مثلاً رتبه کاری بعدی رده 1 ستاره است. برای اینکه شما به رده 1 ستاره رسیده و از سطح چهارم سازمانتان پورسانت بگیرید، باید فروش شخصی ماهیانه شما حداقل 1/000/000 ریال باشد. علاوه بر این نیاز است که حداقل سه نفر را به طور مستقیم ثبت نام کنید که هر کدام از آنها نیز ماهیانه حداقل 1/000/000 ریال فروش داشته باشند (توزیع کننده فعال باشند) و فروش گروهی سازمان شما 15/000/000 ریال شود.<br><span class="color1">شرایط لازم برای رسیدن به رتبه های کاری بالاتر و پورسانتی که از هر سطح می گیرید در جدول زیر به طور کامل توضیح داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید، برای رسیدن به هر رده، باید سه شرط «فروش شخصی»، «فروش گروهی» و «وضعیت سازمانی» مطابق با آن را برآورده کنید.</span></font> </p> <table style="WIDTH: 800px" dir="rtl" class="textg" align="center"> <tbody> <tr> <td> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></td></tr> <tr> <td align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img src="http://newshanik.ir/loadimage/tab2.png" height="467" width="597"></font></td></tr></tbody></table> <p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>-طرح باز پرداخت شروع سریع:</strong></font> </p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">شما در مدت فعالیت تان در شرکت، هر زمان که فرد جدیدی را به عنوان بازاریاب ثبت نام کنید و در آن ماه، خودتان هم حداقل 2/000/000 ریال از کالاهای شرکت را بفروشید، طرح «شروع سریع» خودبخود به جای «طرح 7 سطحی» فعال می شود. بر اساس این طرح می توانید فقط از «<span class="color1">اولین فروش کالا توسط بازاریاب تازه وارد</span>»، پورسانت بیشتری بگیرید. یعنی همانگونه که در شکل زیر آمده، از فروش در سطح اول تان، 8% پورسانت می گیرید.</font></p> <p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img style="WIDTH: 715px; HEIGHT: 339px" src="http://newshanik.ir/loadimage/tab3.png" height="400" width="800"></font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong class="color1">البته اولین سفارش کالای این بازاریاب باید ظرف مدت 14 روز، پس از ثبت نامش انجام شود و مبلغ آن هم نباید بیشتر از 5/000/000 ریال باشد. زیرا پورسانت سفارش های بیش از این مبلغ در طرح 7 سطحی محاسبه می شود.</strong> <br>فرد بالایی شما هم اگر فروش شخصی ماهیانه خود را در این ماه به 2/500/000 ریال برساند، می تواند از فروش این بازاریاب تازه وارد 6% پورسانت بگیرد. نفر بالاتر از او نیز، در صورتی که دارای رده­ 1ستاره باشد و فروش شخصی ماهیانه اش را به 2/500/000 برساند، از فروش بازاریاب تازه وارد 4% پورسانت می گیرد.<br>البته اگر فرد بالایی شما در این ماه، فروش شخصی خود را به 2/500/000 ریال نرساند، از این فروش پورسانتی نمی گیرد و اولین نفر در سطوح بالاتر از وی که این شرط را رعایت کرده باشد، این 6% پورسانت را دریافت می کند. برای نفر بالاتر از او هم این شرایط برقرار است. </font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span dir="rtl"></span><strong class="color2">3- طرح بازپرداخت بازاریاب مستقل</strong></font> </p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">این طرح به شما این امکان را می دهد که با رسیدن به رده 2 ستاره و یا بالاتر، بتوانید افرادی را به عنوان <span class="color2">«بازاریاب مستقل»</span> ثبت نام کنید. «بازاریاب مستقل» نمی تواند کسی را ثبت نام کند و سازمان فروش بسازد و فقط پورسانت فروش مستقیم دریافت می کند. پورسانت فروش مستقیم این افراد 16% است. پورسانت شما نیز بابت فروش بازاریاب مستقل، 8% می باشد. البته باید ذکر کنیم که مبلغ فاکتور هر سفارش بازاریاب مستقل باید بیش از 10/000/000 ریال باشد. <br><strong class="color1">هر یک از افراد دارای رده­ 2 ستاره، 3 ستاره، 4 ستاره و راهبر، می توانند با توجه به رده­ شان، تعدادی بازاریاب مستقل را ثبت نام کنند. رده­ 2 ستاره، 2 بازاریاب مستقل، رده­ 3 ستاره، 3 بازاریاب مستقل، رده­ 4 ستاره، 4 بازاریاب مستقل را می توانند ثبت نام کنند. بازاریاب دارای رده­ی راهبر هم می تواند تعداد نامحدودی بازاریاب مستقل را ثبت نام کند.</strong><br><span class="color2">مثال: </span>شما بر اساس شرایط خواسته شده، به رده 2 ستاره می رسید و «عمو»ی خود را به عنوان «بازاریابان مستقل» ثبت نام می کنید. «عمو»ی شما هم تا پایان ماه 20/000/000 ریال از کالاهای شرکت را می فروشد. پورسانتی که وی دریافت می کند 16% مبلغ فروشش، یعنی 3/200/000 ریال است. پورسانت شما هم از فروش عمویتان، 8% مبلغ فروش وی، یعنی 1/600/000 ریال است.</font></p> <p dir="rtl" align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;</font></p></td></tr></tbody></table></blockquote><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img style="WIDTH: 561px; HEIGHT: 269px" src="http://newshanik.ir/loadimage/tab4.png" height="400" width="800"></font></p></div> text/html 2012-11-21T08:43:54+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی اطلاعیه مهم روابط عمومی شرکت نیوشانیک http://newshanik1.mihanblog.com/post/29 <P align=justify><SPAN class=textRedBold><FONT color=#ff0000><STRONG>مقدمه:</STRONG></FONT> </SPAN>سرمایه ی نیوشانیک دارایی های مادی آن نیست، در واقع شما بازاریابان، سرمایه های اصلی شرکت هستید. هدف از نگارش این اطلاعیه صحبت صمیمانه ای است با یکدیگر. ابتدا از شما بازاریابان محترم بابت کاستی هایی که در زمینه های مختلف وجود داشته عذرخواهی کرده و مراتب سپاس و قدردانی خود، از همراهی صادقانه و کم نظیر شما در این مدت را اعلام می نماییم. همچنین از عزیزانی که در شهرستان-های اقصی نقاط کشور مسائلی چون تاخیر در حمل و نقل و تحویل کالا را تجربه کرده و بی گلایه تمام این سختی ها را پشت سر گذاشته اند پوزش می خواهیم. دوست داریم شما هم بدانید که در نیوشانیک تمام تصمیمات بر پایه ی استدلال، تفکر منطقی و در نظر گرفتن موارد قانونی گرفته می شوند. حال سعی داریم بیش از پیش پاسخ گوی سوالات و ابهامات احتمالی شما بازاریابان عزیز باشیم و به تک تک آنها به طور کامل پاسخ دهیم. <BR><BR><FONT color=#993399><STRONG><SPAN class=textRedBold>1- </SPAN>افزایش کالا:</STRONG></FONT> درخواست های زیادی در مورد افزایش سبد کالای محصولات شرکت از سوی شما مطرح شده و علت تاخیرهای پیش آمده در این قضیه را بارها جویا شده اید. باید بگوییم که ما تمام تلاش خود را بکار گرفته-ایم اما مسایلی نیز در این زمینه وجود دارد که بهتر است شما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ نیوشانیک از آن ها مطلع شوید . نخست آنکه : برای اضافه شدن هر کالا به سبد محصولات، ابتدا باید مذاکرات لازم انجام شده و مجوزهای مربوط اخذ گردند. همچنین باید این نکته را یادآوری کنیم که بازاریابی شبکه ای صرفا فروش برندهای نام آشنا و معروف موجود در مغازه ها و فروشگاه ها نیست. برخی از این محصولات آنقدر حاشیه ی سود پایینی دارند که حتی در گروه C محصولات شرکت هم قرار نمی گیرند. در واقع هدف از بازاریابی شبکه ای، معرفی و فروش محصولات با نام ها و برندهای جدید و کیفیت ممتاز است. با این کار شرکت می تواند محصولاتی را به سبد خود اضافه نماید که حاشیه ی سود بالاتری داشته و می توانند در گروههای کالایی بالاتر قرارگیرند. نیوشانیک برنامه ریزی کرده تا در آینده ای نزدیک، سبد محصولات خود را به ارزش ریالی 15.000.000 گسترش دهد که مبلغ 3.000.000 ریال آن، شامل گروه کالایی A است. البته این نکته را نیز یادآور می شویم که شرکت با بررسی شرایط و به صلاحدید خود و رعایت مصلحت بازاریابان، تعیین کننده انواع کالاهایی است که تدریجا به سبد محصولات اضافه می شود. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><FONT color=#993399><STRONG>2- نوسانات قیمت کالا :</STRONG></FONT></SPAN> یکی دیگر از مطالبی که بازاریابان دلیل آن را جویا هستند، تغییرات و نوسان قیمت محصولات در بازه های زمانی کوتاه است. شرکت های هم پیمان با نیوشانیک فقط محصولاتی نظیر چای، برنج، ماکارونی و لواشک را تولید می کنند که طی این مدت، این محصولات کم ترین تغییرات و نوسان قیمتی را داشته اند. اما سایر محصولات موجود در سبد کالای نیوشانیک توسط شرکت های دیگر تولید می شوند و قیمت آنها تحت تاثیر شرایط عمومی کشور و سیاست های قیمت گذاری شرکت تولیدکننده است و کنترل قیمت آنها خارج از عهده و توان ما است. <BR><BR><FONT color=#993399><STRONG><SPAN class=textRedBold>3- آگاهی از موجودی کالا در انبار شرکت بصورت آنلاین :</SPAN> </STRONG></FONT>مساله ای که در حال حاضر بازاریابان با آن مواجه اند، عدم اطلاع از موجودی کالاها در انبار است که این مساله گاهی اوقات مانع از فروش، بر اساس برنامه ی پیش بینی شده شان می شود. سایت جدید شرکت طوری طراحی شده که هر بازاریاب در هنگام خرید هر کالا، می تواند از تعداد آن کالا در انبار شرکت آگاه شده و خریدهای خود را بر اساس آگاهی از موجودی دقیق آن برنامه ریزی کند. <BR><BR><FONT color=#993399><SPAN class=textRedBold><STRONG>4- رفع مشکلات نرم افزاری و ایجاد سایت جدید :</STRONG></SPAN> </FONT>وب سایت و نرم افزار کنونی شرکت دارای نواقص بسیاری می باشد و این مساله بارها از طرف شما بازاریابان عزیز تذکر داده شده است. ما نیز بر این مسایل واقف بوده و اشکالات وارده بر آن را کاملا پذیراییم و با تمام وجود برای رفع این نواقص گام برداشته ایم. از شما نیز می خواهیم تا رفع کامل این نواقص در دی ماه که سایت جدید شرکت با قابلیت هایی منحصر به فرد آغاز به کار می کند، با صبوری خود ما را همراهی نمایید. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><FONT color=#993399><STRONG>5- صادرات :</STRONG></FONT></SPAN> یکی از برنامه های آتی شرکت، صادرات محصولات غذایی و گیاهی به کشورهای همسایه و توسعه ی تجارت بازاریابی شبکه ای با محوریت کالاهای ارگانیک ایرانی در عرصه ی بین المللی است. لذا از شما به-عنوان همکاران مان خواستاریم که در این مهم نیز ما را یاری نمایید و در صورت آشنایی با محصولی ارگانیک یا سنتی باکیفیت، با ما در ارتباط باشید. با این کار نه تنها به رشد شرکت کمک نموده اید، بلکه کمک می کنید تا بازاریابان شبکه ای ایرانی که در خارج از کشور عزیزمان فعالیت می کنند به خانواده بزرگ نیوشانیک بپیوندند. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><STRONG><FONT color=#993399>6- راه اندازی واحد تحقیق و توسعه:</FONT></STRONG></SPAN> هر مجموعه ای برای موفقیت و تعالی خود در آینده، نیازمند سرمایه گذاری کلان در زمینه ی تحقیقات است. در همین راستا نیوشانیک واحد جدیدی به نام تحقیق و توسعه (R&amp;D) را راه اندازی کرده که هدف آن گسترش فعالیت های شرکت بر مبنای اصول بین المللی بازاریابی شبکه ای می باشد. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><FONT color=#993399><STRONG>7- پلن جدید:</STRONG></FONT></SPAN> طرح درآمدزایی هر شرکت بازاریابی شبکه ای، یکی از مهم ترین عواملی است که به موفقیت بازاریابان و در کنار آن به موفقیت شرکت کمک شایانی می کند. نیوشانیک نیز این مهم را درک کرده و اقدام به برنامه-ریزی برای تغییر طرح درآمدزایی شرکت نموده و اعلام می کنیم که از ضعف های طرح درآمدزایی کنونی آگاهیم، اما به دلیل نوپا بودن شرکت، کمبود وقت و در عین حال قوانین خاص موجود در بازه ی زمانی کسب مجوز، راه دیگری جز انتخاب آن نداشتیم. به شما به عنوان عضوی از خانواده ی بزرگ نیوشانیک این نوید را می دهیم که پلن جدید شرکت حاصل مطالعات و تحقیقات فراوان واحد تحقیق و توسعه ی شرکت است و یکی از جدیدترین و در عین حال جذاب ترین طرح های درآمدزایی مورد استفاده در صنعت بازاریابی شبکه ای روز دنیاست. در این پلن نهایت سعی ما بر این بوده که بیشترین نفع برای بازاریابان در نظر گرفته شود. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><FONT color=#993399><STRONG>8- سایت آموزش و اخبار :</STRONG></FONT></SPAN> با تلاش کارکنان شرکت، سایت آموزش و اخبار تا چندین روز دیگر راه اندازی می گردد و این امر باعث ارتباط بیشتر میان شرکت و بازاریابان محترم می گردد. به طور قطع راه اندازی سایت آموزش و اخبار از ابتدای آذرماه باعث حمایت هرچه بیشتر از شما عزیزان می گردد. سایت آموزش و اخبار از دو بخش اصلی و چندین قسمت فرعی تشکیل شده است. در بخش آموزش، برنامه های کامل و جامعی برای آموزش گام به گام بازاریابان ارایه می شود. در بخش اخبار نیز بازاریابان می توانند از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به شرکت مطلع گردند. به منظور ایجاد فضایی صمیمی و گسترش فرهنگ انتقاد میان بازاریابان و نیوشانیک، در این سایت سامانه شکایات نیز طراحی و راه اندازی شده است. در این سامانه، قسمتهای مختلفی مانند شکایت بازاریاب از شرکت و همچنین شکایت بازاریابان از یکدیگر در نظر گرفته شده است. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><STRONG><FONT color=#993399>9- برنامه آموزشی شرکت :</FONT></STRONG></SPAN> علاوه بر سایت آموزش و اخبار، تهیه و تدوین بسته های آموزشی کاربردی برای حمایت بیشتر از بازاریابان هم در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، تیم آموزشی توانمندی تشکیل خواهد شد که تمامی شهرستان ها را پوشش داده و در صورت نیاز به آموزش های کامل تر، مدیران این تیم به شهرستان های مختلف رفته و به بازاریابان شرکت برای رسیدن به موفقیت های بیشتر به صورت گام به گام آموزش خواهند داد. <BR><BR><FONT color=#993399><STRONG><SPAN class=textRedBold>10- شعبات شهرستان :</SPAN> </STRONG></FONT>یکی از درخواست هایی که بارها و بارها از سوی بازاریابان شرکت که در شهرستان ها مشغول به فعالیت هستند مطرح شده، راه اندازی دفتر نمایندگی شرکت در شهر محل فعالیت شان است. نیوشانیک در نظر دارد تا پایان بهمن ماه در بیشتر مراکز استان ها، شعبات و نمایندگی های شرکت را راه اندازی نماید تا در این استانها، بازاریابان بتوانند محصولات خود را به صورت مستقیم از نمایندگی های شرکت دریافت نمایند. لازم به ذکر است که برای راه اندازی شعبه ی شرکت در هر استان، اولویت با مراکز استان ها می باشد. زیرا راه اندازی شعبات فرآیندی ضابطه مند بوده و باید پیش شرط هایی چون انتخاب مدیر دفتر با ویژگی هایی خاص، موقعیت مکانی شعبات، حداقل تعداد بازاریابان فعالی که در آن شهر مشغول به فعالیت هستند و ... در نظر گرفته شود. در عین حال شهرستان هایی چون رفسنجان، شهر بابک و طبس که دوستان و همراهان ما در آنجا صادقانه و با تمام وجود مشغول به فعالیت هستند نیز در برنامه ی توسعه ی شعبات شرکت قرار دارند. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><FONT color=#993399><STRONG>11- دفتر خیابان آفریقای تهران :</STRONG></FONT></SPAN> مدت دو ماه است که شرکت مشغول بازسازی و تجهیز دفتر جدیدی در خیابان آفریقای تهران است که به جرات می توان گفت منحصر به فرد ترین دفتر نمایندگی شرکت های بازاریابی شبکه ای در سراسر کشور می باشد. این دفتر که از امکانات ویژه ای برخوردار است، طی 10روز آینده به بهره برداری می رسد و فقط بازاریابانی که از لحاظ حجم فروش و دریافت پورسانت، رده های بالای شرکت را کسب کرده اند، می توانند از این دفتر و امکانات خاص آن استفاده کنند. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><STRONG><FONT color=#993399>12- تبلیغات شرکت :</FONT></STRONG></SPAN> مطلب بعدی که لازم دانستیم در اینجا بدان اشاره کنیم بحث تبلیغات شرکت به خصوص در شهرستان ها است. سیاست شرکت برای تبلیغات در شهرستان ها این است که ابتدا شعبه ی شرکت در آن شهرستان افتتاح شود و پس از آن، تبلیغات به صورت کاملا منسجم و برنامه ریزی شده از طرف نمایندگی شرکت در آن شهرستان به بهترین نحو انجام گیرد. <BR><BR><FONT color=#993399><SPAN class=textRedBold><STRONG>13- همکاری بازاریابان با شرکت :</STRONG></SPAN> </FONT>نیوشانیک همواره بر این اعتقاد بوده است که در حد امکان از توانایی های بازاریابان در فعالیت ها، خدمات غیر مالی و غیراستراتژیک خود و حتی تصمیم گیری های خرد شرکت بهره گیرد. ما ترجیح می دهیم اگر قرار است در راستای گسترش و توسعه شرکت در تهران و شهرستان ها از خدمات افرادی استفاده شود و سودی به آنها تعلق گیرد، بهتر است این سود به عنوان یک درآمد جانبی به بازاریابان شرکت پرداخت شود. در همین راستا، شرکت راه اندازی و تجهیز دفتر آفریقا را به «آقای علی محمدحسن» و چاپ بروشور و کاتالوگها را به «آقای امیرحسام صلحی» واگذار نموده است و در همین جا از این آقایان کمال تشکر و قدردانی را داشته، امیدواریم در برنامه های بعدی شرکت از توانایی های ایشان و سایر بازاریابان به نحو احسن بهره گیریم. ضمنا نیوشانیک در جهت سامان دهی امور مربوط به بازاریابان و تطبیق هرچه بیشتر فعالیت شرکت با نیازهای آنها و دخیل نمودن نظرات ایشان در برخی تصمیمات شرکت، از جمله تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف دفاتر، درصدد برگزاری جلساتی با حضور منتخبین بازاریابان برآمده است. تعداد اعضای مجمع مذکور 9نفر هستند. این اعضاء متشکل از 7نفر منتخبین بازاریابان و 2نفر نماینده از طرف شرکت می باشند که به زودی اطلاعات کامل آن، اعم از نحوه ی انتخاب این افراد و زمان رای گیری در دسترس شما قرار می گیرد. استراتژی نیوشانیک بر مبنای جذب افراد نخبه و خلاق طراحی شده است تا بتواند از این طریق جایگاه برتر خود را در این صنعت حفظ نماید. در همین راستا در سایت شرکت بخشی به عنوان «همکاری با ما» را در نظر گرفته ایم تا از این طریق بتوانیم بستری را برای بالفعل کردن استعدادهای بالقوه ی موجود در جامعه فراهم نماییم. در پایان این بخش از بازاریابان محترم استان های کرمان، یزد و شهرستان نیشابور که در رفع مسائل مربوط به حمل ونقل ما را یاری نموده اند، تشکر و قدردانی می نماییم. <BR><BR><SPAN class=textRedBold><STRONG><FONT color=#993399>14- حمایت دولت از نیوشانیک :</FONT></STRONG></SPAN> یکی از سوالاتی که قطعا تا به حال زیاد از شما پرسیده شده، این است که: «از کجا معلوم که دولت از این شرکت حمایت کند؟» بهترین پاسخی که در جواب این افراد می توان داد این است که: الف- چندی پیش در یک گزارش خبری در برنامه ی20:30 شاهد آن بودیم که نیوشانیک به اشتباه، به فعالیت غیرقانونی متهم شد، اما چند شب بعد در همین برنامه، گزارشی از نماینده ی وزارت بازرگانی پخش شد که نه تنها گزارش قبلی را رد کرد بلکه در شبکه ی تلویزیونی سراسری به قانونی بودن فعالیت بازاریابی شبکه ای نیوشانیک تاکید شد. ب- از آنجا که مواد غذایی، کالاهایی ضروری و کاملا مصرفی هستند توزیع و فروش آن ها در هیچ جای دنیا تخلف محسوب نمی شود و اگر در مورد فروش کالاها، محدودیت ها و ممنوعیت هایی در کشورمان اعمال شود صرفا این محدودیت ها متوجه کالاهای لوکس و غیر مصرفی می باشد. پ- آخرین عاملی که بر قانونی بودن فعالیت نیوشانیک و حمایت دولت از ما تاکید می کند این نکته است که با توجه به تشکیل پرونده ی مالیاتی شرکت در سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ کد اقتصادی به شماره 411398134675 از وزارت امور اقتصاد و دارایی، اعلام می گردد که بر این اساس (کد اقتصادی فوق، مرجع شناسایی شرکت در کلیه ی معاملات اقتصادی) و همچنین با توجه به لزوم رعایت قوانین مالیاتی از بابت ارائه ی گزارشات مالیاتی و پرداخت مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی، وجاهت قانونی شرکت از طرف وزارتخانه ی مذکور مورد تاییداست. در پایان از حمایت و همکاری همه جانبه ی «معاونت محترم مرکز امور اصناف، جناب آقای ابوالحسن اسماعیلی» و «سرکار خانم مفیدی، دبیر کمیته ی محترم نظارت» تشکر می نماییم که با حمایت این بزرگان، سختی راه برای ما هموار گردید. همچنین از بازاریابان عزیز نیوشانیک تشکر نموده و دست تک-تک این عزیزان را با تمام وجود و به گرمی می فشاریم. ما ادعا نمی کنیم بهترین هستیم، اما تمام سعی ما اینست که در کوتاه ترین زمان ممکن به تمام نقاط ضعف خود غلبه کنیم. <BR><BR></P> text/html 2012-10-07T11:07:22+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی محصولات جدید نیوشا - شکلات http://newshanik1.mihanblog.com/post/28 <font size="4">شکلات پذیرایی لیندا در سه طعم شیری ، تلخ و فندقی<br></font><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 378px; height: 251px;" src="http://www.newshanik.ir/Images/Products/Aysoda%20linda%20Big.png" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br><br><div style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0);"><b style="color: rgb(255, 0, 0);">آیا میدانید :&nbsp; شکلات از سکته قلبی و مغزی جلوگیری می کند ...<br><br>شکلات</b><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span>چاغ می کند و برای دندان ها زیان دارد، اما در عین حال خطر ابتلا به <a href="http://%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.htm">بیماری های قلبی</a> و مغزی را کاهش می دهد. این نتیجه تحقیقی درازمدت روی 19هزار نفر است. اما این تاثیر خوب مستلزم یک نظم شخصی در مصرف <b>شکلات</b> نیز هست.<b>شکلات</b> تنها زمانی زیان آور است که به مقدار زیاد مصرف شود. اما مصرف متناسب آن تاثیرات خوبی در بدن انسان دارد. <b>شکلات</b> تیره رنگ <a href="http://%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86.worldfood.ir/T______%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86.htm">فشار خون</a> را پایین می آورد. حتی <a href="http://%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.htm">خطر سکته قلبی</a> و مغزی نیز از این طریق می تواند کاهش یابد. این نتیجه تحقیقی 8 ساله توسط <a href="http://%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87.worldfood.ir/T______%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87.htm">متخصصین تغذیه</a> در آلمان است. این تحقیق روی بیش از 19 هزار نفر بین 35 تا 65 سال صورت گرفت. در این پژوهش متخصصین مشاهده کردند که افرادی که روزانه 5 / 7 گرم <b>شکلات</b> مصرف کرده بودند، <a href="http://%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86.worldfood.ir/T______%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86.htm">فشار خون</a> پایین تری از افرادی که تنها 7 / 1 گرم مصرف کرده بودند، داشتند. احتمال <a href="http://%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.htm">سکته قلبی</a> این افراد نیز تا 39 درصد کاهش پیدا کرده بود. به گزارش دویچه وله، محققین در جریان این پژوهش، سبک زندگی و میزان مصرف <b>شکلات</b> افراد مورد نظر را بررسی کردند. آنها این افراد را بر اساس میزان مصرف <b>شکلات</b> در چهار گروه تقسیم بندی کردند. در طی 8 سال 166 مورد <a href="http://%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.htm">سکته قلبی</a> و 136 مورد <a href="http://%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C.htm">سکته مغزی</a> مشاهده کردند. در این بین، احتمال <a href="http://%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.htm">سکته قلبی</a> در گروهی که مصرف <b>شکلات</b> بالایی داشتند نسبت به گروهی که زیاد <b>شکلات</b> مصرف نکرده بودند، به میزان یک سوم و احتمال <a href="http://%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C.htm">سکته مغزی</a> به مقدار 50 درصد کاهش پیدا کرد. هر چه <a href="http://%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.worldfood.ir/T______%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.htm">کاکائو</a> بیشتر <a href="http://%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85.worldfood.ir/T______%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85.htm">سالم</a> تر این <b>فواید</b> <b>شکلات</b> از <a href="http://%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84.worldfood.ir/T______%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84.htm">ماده فلاوانول</a> در <a href="http://%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.worldfood.ir/T______%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.htm">دانه های کاکائو</a> نشات می گیرد. این ماده باعث افزایش <a href="http://%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9.worldfood.ir/T______%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9.htm">اکسید نیتریک</a> در خون شده و عملکرد <a href="http://%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C.htm">رگ های خونی</a> را بهبود می بخشد. <a href="http://%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84.worldfood.ir/T______%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84.htm">فلاوانول</a> که یک گاز است، باعث آرامش سلول های <a href="http://%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C.htm">رگ های خونی</a> می شود و <a href="http://%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C.htm">رگ های خونی</a> را باز می کند. به این ترتیب <a href="http://%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86.worldfood.ir/T______%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86.htm">فشار خون</a> کاهش می یابد و از چسبناک بودنش جلوگیری می شود. به همین دلیل کارشناسان معتقدند، <b>شکلات</b> های تیره رنگ به دلیل داشتن <a href="http://%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7.worldfood.ir/T______%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7.htm">آنتی اکسیدان ها</a> و <a href="http://%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.worldfood.ir/T______%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.htm">کاکائو</a>ی بیشتر، بهتر از <b>شکلات</b> های شیری یا سفیدرنگ می توانند از <a href="http://%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.htm">بیماری قلبی</a> جلوگیری کنند. در کل می توان گفت، تحقیقات بسیاری نشان داده است که <a href="http://%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.worldfood.ir/T______%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.htm">مصرف کاکائو</a> با کاهش <a href="http://%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C.htm">بیماری های قلبی</a> و <a href="http://%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87.worldfood.ir/T______%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87.htm">سکته</a> در ارتباط است. اما محققین هشدار می دهند که نباید از چنین تحقیقاتی نتیجه گیری اشتباه کرد. با توجه به این که هر گرم <a href="http://%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.worldfood.ir/T______%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.htm">کاکائو</a> 500 <a href="http://%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C.worldfood.ir/T______%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C.htm">کالری</a> <a href="http://%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.worldfood.ir/T______%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.htm">انرژی</a> دارد، به همین دلیل در مصرف این <a href="http://%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C.worldfood.ir/T______%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C.htm">ماده خوراکی</a> باید دقت شود تا باعث <a href="http://%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86.worldfood.ir/T______%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%86.htm">اضافه وزن</a> نشود. اما مصرف آن در چارچوب <a href="http://%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84.worldfood.ir/T______%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84.htm">رژیم غذایی متعادل</a> موثر است.<br><br> </div></div> text/html 2012-09-29T11:57:19+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی ثبت نام در شرکت نیوشا نیک http://newshanik1.mihanblog.com/post/26 1 - حداقل سن برای عضویت و فعالیت به عنوان بازاریاب در شرکت، 18 سال تمام شمسی است.<br><br>2 - بازاریاب از سه طریق می تواند اقدام به ثبت نام نماید :<br><br>الف- از طریق تارنمای شرکت (اینترنتی)<br><br>ب – از طریق مراجعه به دفاتر شرکت (حضوری)<br><br>ج – از طریق ارسال مدارک (پستی)<br><br>3 - از کلیه متقاضیان هنگام ثبت نام اطلاعات کامل هویتی اخذ خواهد شد و ارسال رونوشت کارت ملی به پیوست فرم ثبت نام الزامی است.<br><br>4 - متقاضی عضویت تنها هنگامی بازاریاب رسمی به شمار می آید که فرم ثبت نام او توسط شرکت دریافت و تایید شود. نیوشانیک بر حسب اختیاراتش می تواند درخواست افراد را پذیرفته یا رد نماید. در صورت رد درخواست عضویت از سوی شرکت، نامه ای به همراه دلایل ردّ درخواست به آدرس پست الکترونیکی متقاضی ارسال می شود.<br><br>تبصره – چنانچه متقاضی در زمان ارائه درخواست عضویت به نیوشانیک، در شرکت دیگری با زمینه فعالیت بازاریابی شبکه ای ، به هر عنوان فعال باشد باید قبل از عضویت ، انصراف خود را از فعالیت های سابق اعلام کند.<br><br>5 - هیچ مبلغی تحت هیچ عنوانی از جمله حق عضویت، ورودیه، هزینه ثبت نام و آبونمان و. . . از متقاضیان دریافت نخواهد شد و یک بازاریاب جهت ورود به سامانه نیوشانیک نیاز به پرداخت وجه و یا خرید اجباری کالا ندارد.<br><br>6 - هرگونه هزینه ای که ممکن است اعضاء حین بازاریابی و در راستای جذب مشتری متقبل شوند بر عهده شخص بازاریاب است و نیوشانیک تعهدی نسبت به پرداخت اینگونه هزینه ها ندارد.<br><br>7 - با پذیرش فرم ثبت نام متقاضی از سوی نیوشانیک، یک دفتر کار مجازی در تارنمای شرکت به وی اختصاص داده می شود که بازاریاب می تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی <a href="http://www.newshanik.ir/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(255, 102, 0);">www.newshanik.i</span>r</a> و وارد نمودن شناسه کاربری و گذر واژه اختصاصی خود به آن وارد شود.<br><br><br>اگر می خواهید موفق شوید به گروه ستاره های بزرگ ملحق شوید،ومهارتهای لازم را برای موفقیت در بازاریابی چند سطحی فرا گرفته و سازمانی بزرگ را راهبری کنید.<br><br>دورازده سال (12)تجربه در خدمت شما عزیزان،کسانی که خواهان موفقیت در بازاریابی چند سطحی باشند می باشد. ما قبل از شما بسیاری از تجربه ها را فرا گرفته ایم،پس لازم نیست شما تجربه را تجربه کنید.<br><br>مهمترین چیزی که امروز همه بازاریابان عزیز به آن نیازمند می باشند آموزش و یاد گیری اصول صحیح بازاریابی چند سطحی در کشور عزیزمان ایران است.<br><br>ما با آغوش باز درخدمت شما عزیزان برای انتقال تجربه ها خواهیم بود به ما ملحق شوید و یک روش زندگی عالی را بازاریابی کنید.<br><br><div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 51);" size="5"><a href="http://www.newshanik.ir/" target="_blank" title="">عضویت مستقیم</a><a href="http://www.newshanik.com/" target="_blank" title=""><br></a></font><br><font style="color: rgb(153, 51, 153);" size="5">کد معرف 4591815544<br></font></div><br> text/html 2012-09-28T09:19:03+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی محصولات جدید نیوشا - لواشک http://newshanik1.mihanblog.com/post/25 <font size="4">لواشک پذیرایی بهرام<br></font><div style="text-align: center;"><img src="https://newshanik.com/products" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><img style="width: 236px; height: 275px;" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/56711025295657323723.png" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><br></div><img src="https://newshanik.com/Images/Products/lavashak%20pazirae%20b.png" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><img src="https://newshanik.com/Images/Products/lavashak%20pazirae%20b.png" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><img src="https://newshanik.com/Images/Products/lavashak%20pazirae%20b.png" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"><div class="newsItem"> <h6 style="color: rgb(255, 0, 0);"> <font size="4">آیا می دانید:</font></h6> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">... که مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری میكند ؟</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><br><p style="text-align: right;" dir="rtl" align="justify"><strong><span style="color: rgb(51, 204, 0);">لواشک از چه موادی تشکیل شده؟</span><br> </strong>&nbsp;معمولا برای تهیه لواشک از یک، دو یا چند نوع میوه با درجه رسیدگی نسبی که عطر، طعم، رنگ و خواص تغذیه‌ای و درمانی آنها ظاهر شده ولی کمی ترش‌مزه باشند، استفاده می‌شود. انواع آلوها، سیب، گلابی، زرشک، لیمو، زغال‌اخته و انار از جمله این میوه‌ها هستند که بر اثر ترکیب آنها با هم رنگ و طعم لواشک ایجاد می‌شود. معمولا در لواشک‌های صنعتی علاوه بر میوه از پکتین (ژلاتین گیاهی) برای ایجاد قوام، از اسیدهای آلی و نمک برای ایجاد طعم ترش و شور آن و افزایش ماندگاری و از شکر (گلوکزو ساکاروز) برای تعدیل طعم ترش و شیرین شدن و در برخی لواشک‌هایی که از میوه‌های خشک تهیه می‌شوند، از آب و دی‌اکسیدگوگرد استفاده می‌شود.</p> <p><strong><span style="color: rgb(204, 102, 204);">لواشک خاصیت دارد؟</span><br> </strong>اگرپایه لواشک‌ها میوه باشد، خواص تغذیه‌ای و درمانی آنها را باید با توجه به نوع میوه آنها شناخت. به طورمعمول همه لواشک‌ها حاوی فیبر و ملین و مسهل بوده و محرک حرکات روده‌اند. رنگدانه‌های آنتی‌اکسیدانی آنها تا حدودی به دفع رادیکال‌های مضر و سمی بدن کمک می‌کند و حاوی درصد اندکی ازریزمغذی‌هاست. معمولا جوشاندن، تغلیظ و خشک کردن مقدار زیادی از ریز مغذی‌ها بویژه ویتامین C لواشک را کاهش می دهد.</p> <p><strong><span style="color: rgb(102, 0, 0);">فرق میان لواشک خانگی با صنعتی چیست؟</span><br> </strong>لواشک‌ها اگر به صورت بهداشتی و خانگی تهیه شوند، به دلیل آن که نسبت به لواشک‌های صنعتی از نمک، شکر، اسید و مواد نگهدارنده تهیه نمی‌شوند، خواص تغذیه‌ای و درمانی موثرتری داشته و مصرف مرتب آنها می‌تواند تا حدود زیادی برای سلامت مفید باشند. ولی عاملی که موجب شده تا کمتر به فواید لواشک‌های خانگی پرداخته شود، آن است که برای خشک کردن این نوع لواشک‌ها از فضای آزاد استفاده می‌شود. وجود حشرات موذی آلوده، گردو غبار خاک، میکروب‌های هوازی، ذرات سرب معلق درهوای شهری و فضولات پرندگان و چارپایان درمناطق روستایی همگی از جمله عواملی هستند که توجه ما را به مصرف لواشک‌های صنعتی معطوف می‌کند. مهم‌ترین ویژگی لواشک‌های صنعتی معتبر آن است که به وسیله دستگاه‌های مجهز و بر اساس قوانین بهداشتی زیر نظر متخصصان این امردر مدت زمان مشخصی تهیه و خشک می‌شوند.</p><p><strong><span style="color: rgb(204, 153, 51);">لواشک بی‌نام و نشان بیماری‌زاست ؟</span><br> </strong>لواشک‌های فله‌ای و بی‌نام ونشان یا نامعتبری که طعم‌های غیرواقعی و رنگ‌های جذاب دارند، به دلیل آن که پایه اصلی آنها میوه نیست، طعم و رنگ طبیعی ندارند و حاوی طعم‌دهنده‌ها و رنگ‌های شیمیایی غیرمجاز با دوز مصرف بالا هستند. اکثر حجم این محصولات را آرد، نشاسته، اسید، مواد رنگی یا در صورت استفاده، میوه‌های له شده و کپک زده تشکیل می‌دهد. این محصولات اکثرا ظاهرسالم و خوش آب و رنگی دارند و اغلب مصرف‌کنندگان آن، دانش‌آموزان هستند که در راه مدرسه، آنها را خریداری و مصرف می‌کنند. متاسفانه افزودنی‌های غیرمجاز این نوع محصولات، شیمیایی و سمی است و مقدار اندکی از آن می‌تواند به بروز مسمومیت‌ها و حساسیت‌های شدید بخصوص در کودکان در حال رشد منجر شود.</p><p><strong><span style="color: rgb(51, 102, 255);">توصیه‌ها</span><br> </strong>۱ ـ لواشک‌های صنعتی حاوی اسیدیته بالایی هستند. مکیدن آنها به مدت طولانی باعث فرسایش سطح مینای دندان و پوسیدگی زود هنگام می‌شود. از طرفی، مصرف مکرر این خوراکی می‌تواند باعث افزایش ترشح اسید معده و سوزش معده شود.</p> <p dir="rtl" align="justify">۲ـ لواشک‌های صنعتی کالری زیادی دارند. در تهیه این محصولات از شکر یا خرمای تغلیظ شده به مقدار زیاد استفاده می‌شود. مصرف این محصول برای مبتلایان به دیابت و اضافه وزن توصیه نمی‌شود.</p> <p dir="rtl" align="justify">۳ ـ بر خلاف تصور عامه‌، لواشک کسی را لاغر نمی‌کند بلکه لواشک‌ها با افزایش ترشح بزاق و اسید معده، غذا و چربی موجود درآن را زودتر هضم می‌کند و به گرسنگی زود هنگام و افزایش اشتها و چاقی منجر می‌شود.</p> ۴ ـ لواشک‌های صنعتی به دلیل نمک زیاد برای مبتلایان به فشار خون بالا، بیماران کلیوی و قلبی ـ عروقی محدودیت مصرف دارد و اصلا توصیه نمی‌شود.<br><br> </div> text/html 2012-09-16T08:04:18+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی خبر http://newshanik1.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);">اطلاعیه مهم نیوشا نیک <br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="textNormal">در راستای اجرای ماده 43 دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای ، قرارداد مذکور را از این آدرس&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf" target="_blank" title=""><span style="font-weight: bold;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">www.newshanik.ir/Images/Gharardad.pdf</span></span></a><span class="textNormal"><span style="font-weight: bold;"></span>&nbsp; بارگذاری و چاپ نموده و پس از مطالعه و امضا ، آن را به آدرس شرکت (تهران – جمالزاده شمالی – کوچه شیرزاد – پلاک 25 ) ارسال نمائید . بدیهی است جایگاه بازاریابانی که تا تاریخ 1/7/91 اقدام به تکمیل قرارداد ننموده باشند ، معلق خواهد گردید </span> .<br></div><br> text/html 2012-09-15T07:26:04+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی دوست عزیز سلام ... http://newshanik1.mihanblog.com/post/23 <div style="text-align: justify;">آرزوها و خواسته های انسانها ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر گردد اما آنچه خلل ناپذیر است اهدافی است که از نوجوانی در درون انسان شکوفه زده در دوران جوانی شکل و رنگ خاصی به خود گرفته و موفقیت یا عدم موفقیت در دستیابی به آنها سرنوشت انسان را مشخص می کند.<br>این خواسته های عمیق را می توان<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> آرزوهای راستین انسان</span> نامید.شما هم مثل همه انسانها آرزوهای راستین زیادی در سر دارید اما گام اول این است که در خلوت خود راههای دسترسی به آنها را بررسی کرده و بهترین و منطقی ترین مسیر را انتخاب کنید.<br><span style="color: rgb(51, 102, 255);">نیوشا نیک</span> با شرایطی که برای شما فراهم نموده است می تواند همان بهترین و منطقی ترین مسیر باشد . شما در این مسیر شیوه ای جدید از زندگی را تجربه می کنید.شیوه ای که در آن برخلاف مشاغل مرسوم پیشرفت لحظه به لحظه خود را لمس میکنیدو قادر خواهید بود با هدف گذاریهای جدید برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کنید . البته این یک روی سکه است روی دیگر آن است که شما در این مسیر می توانید همکاران خود را از میان کسانیکه دوستشان دارید انتخاب کنید چه چیزی بهتر از کارکردن با کسانی است که دوستشان داریم؟<br>ممکن است ازخود بپرسید <span style="color: rgb(51, 204, 0);">"آیا این تجارت مرا به فردی موفق تبدیل میکند یا خیر؟"</span> و این سوال اساسا نادرست است چرا که اصولا موفقیت در یک کسب و کار به انتظار شما نشسته است بلکه موفقیت در ذهن شماست و باید این سوال را از خود بپرسید که <span style="color: rgb(51, 204, 0);">"آیا می خواهم فردی موفق بشوم یا خیر؟"</span> و اگر پاسخ این پرسش مثبت و مسیر شما نیز مسیر درستی باشد هیچ عاملی جلودار و مانع شما نخواهد بود.<br>اساس بازاریابی شبکه ای بر محور <span style="color: rgb(255, 0, 0);">ارتباطات</span> و بهره گیری صحیح از سرمایه واقعی همه ما یعنی اطرافیان و آشنایان ما استوار است و <span style="color: rgb(51, 51, 255);">نیوشا نیک اولین شرکت بازاریابی شبکه ای مواد غذایی در ایران</span> است . در نیوشا نیک شما خواهید آموخت که چگونه از سرمایه های واقعی خود استفاده کنید تا علاوه بر رسیدن به موفقیت، آشنایان و اطرافیان خود را شادوخرسند نمایید. <br>در اینجا برای موفقیت نیازی به داشتن سرمایه ، خانواده ثروتمند و تحصیلات آنچنانی نیست بلکه تنها شرط لازم تلاش و پشتکار شما خواهد بود. پس آرزوهای خود را جدی گرفته برای رسیدن به آنها برنامه ریزی نموده واین تجارت را مصمم آغاز نمایید.<br>دراین مسیر از برنامه های آموزشی ما استفاده کنید و اعضای زیر مجموعه خودرانیز آموزش دهید چراکه دراین مسیر موفقیت یک نفر، به معنای موفقیت یک مجموعه است واین معنای بلندی از مفهوم کارگروهی است. مفهومی که سالهاست در کشور ما فراموش شده و ماباید برای گسترش این فرهنگ تلاش کنیم .<br>در پایان تبریک صمیمانه مارا برای پیوستن به <span style="color: rgb(51, 51, 255);">نیوشا نیک</span> پذیرا باشید در این مسیر باشما هستیم برای ساختن فردایی بهتر...<br><div style="text-align: center;"><br><span style="background-color: #FFFF33;"><span style="background-color: #33CCFF;"><strong><font size="5"><a href="https://newshanik.ir" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-weight: bold;">همین حالا عضو شوید</span><br style="color: rgb(204, 51, 204); font-weight: bold;"><br style="color: rgb(204, 51, 204); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-weight: bold;">عضویت</span></span></a></font></strong></span></span><font size="4"><a href="http://www.newshanik.ir/registration" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> </span></a><a style="font-weight: bold;" href="http://www.newshanik.ir/registration" target="" title=""><br style="color: rgb(204, 51, 204);"></a><br style="color: rgb(204, 51, 204); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-weight: bold;">کد معرف 4591815544</span></font> <br></div></div> text/html 2012-09-06T08:59:07+01:00 newshanik1.mihanblog.com حسن نوروزی محصولات جدید نیوشا - آدامس او ن او http://newshanik1.mihanblog.com/post/22 <div style="text-align: left;"><font size="4"><br></font><div style="text-align: right;"><font size="4">آدامس او ن او با طعم های :<br><br>نعناع سبز - تروپیکال - نعناع آبی - توت فرنگی - سقز و آدامس های کیفی <br></font></div><font size="4"><br></font><br><div style="text-align: center;"><img src="http://newshanik.ir/Images/Products/group12.png" alt="" vspace="0" hspace="0" align="bottom" border="0"> </div></div>